Tạo đơn hàng qua API

Chức năng này dùng để đáp ứng nhu cầu của các team có sẵn một hệ thống website bán áo ngoài hệ thống của Printub . Một cổng kết nối trên Printub đã được tạo ra để team có thể gọi và gửi các thông tin từ hệ thống riêng và tạo đơn hàng từ các thông tin đó ngay trên hệ thống của Printub.

1. cách gửi thông tin qua api 

 link API: https://printub.com/api/v1/apiCreateOrder

giao thức: POST

request parameters được gửi dưới dạng JSON như sau: 

"data":{
   "shirtSlug":"ct220",
   "shipService":"ghtk",
   "frontImageUrl":"https://assets2.zakul.info/pimage.printub.com/project-503734-8wjRpweXRm-KWXo37hFR.png",
   "backImageUrl":"https://assets2.zakul.info/pimage.printub.com/project-503734-8wjRpweXRm-KWXo37hFR.png",
   "phone":"0986665167",
   "fullName":"quang nguyen",
   "address":"LK12 van khe",
   "city":"Thành phố Hà Nội",
   "ward":"Quận Hà Đông",
   "town":"Phường La Khê",
   "totalOrder": 900000,
   "items":[
     {
      "quantity":4,
      "sizeAsia":"XL",
      "colorName":"đen"
     },
     {
      "quantity":2,
      "sizeAsia":"M",
      "colorName":"trắng"
     }
   ]
  }
}
- shirtSlug là mã áo lấy ở đây
- shipService: "ghn" hoặc "ghtk"
- frontImageUrl là link download ảnh thiết kế mặt trước áo của đơn hàng (bỏ qua nếu không in mặt trước)
- backImageUrl là link download ảnh thiết kế mặt sau áo của đơn hàng (bỏ qua nếu không in mặt sau)
- fullName là tên khách hàng
- phone là số điện thoại khách hàng
- address là địa chỉ của khách hàng
- city là tên thành phố lấy trong danh sách ở  đây
- ward là tên quận huyện lấy trong danh sách ở  đây
- town là tên phường xã lấy trong danh sách ở  đây
- totalOrder là tổng thu của đơn hàng (bao gồm ship)
- items là danh sách thông sản phẩm trong đơn hàng bao gồm
     - quantity: số lượng sản phẩm
     - sizeAsia: size sản phẩm
     - colorName: màu sản phẩm

Việc xác thực cho mỗi lần gọi API bằng cách gửi một token định danh của team trong mỗi lần gọi. Token phải được gửi kèm trong trường "authorization" trong header của request. Team có thể lấy token của mình ở phần thông tin cá nhân trên Printub.

2. về ảnh thiết kế
Ảnh thiết kế của đơn hàng sẽ được server của Printub download về để tự động tạo chiến dịch và tạo đơn hàng. Sau khi tải về, ảnh sẽ được Printub phóng to ra hết bề ngang khổ in 40x50 và đặt ở vị trí cao nhất trong khổ. Các bạn có thể hình dung sản phẩm sau khi tạo ra bởi ảnh thiết kế tải lên qua API bằng hình bên dưới. Bên trái là ảnh bạn tải lên, bên phải là vị trí mà API tạo đơn sẽ tự động thêm vào để tạo áo.
3. Kết quả API trả về
Sau khi thực hiện thành công việc khởi tạo chiến dịch từ ảnh thiết kế, vào tạo đơn hàng trên hệ thống, API sẽ trả về thông tin cơ bản của đơn hàng dưới dạng JSON .
<strong>"order": {
    "projectId": 503752,
    "fullName": "quang nguyen",
    "address": "ct6 van khe",
    "city": "01",
    "ward": "268",
    "town": "09551",
    "phone": "0986665167",
    "shipService": "ghtk",
    "fromEcom": "printub",
    "status": "checkout",
    "number": "IG_Ywjhls",
    "shipCost": 30000,
    "orderInfo": 256642,
    "purchased": 0,
    "type": "normal",
    "createdAt": "2022-05-12T08:53:01.765Z",
    "updatedAt": "2022-05-12T08:53:01.765Z"
  }<br></strong>
Bài viết này có hữu ích với bạn không? Cám ơn bạn đã phản hồi! Đã xảy ra sự cố khi gửi phản hồi của bạn. Vui lòng thử lại sau.